About Us

เหรียญไทย กรุ๊ป อยู่คู่กับอุตสาหกรรมกระดาษมากว่าครึ่งศตวรรษ กับก้าวแรกในการเป็นตัวแทนจําหน่ายกระดาษในประเทศ ในนาม บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จํากัด

ปัจจุบัน เหรียญไทย กรุ๊ป แตกกิ่งก้านสาขาขยายบริการ เริ่มจากการจัดจําหน่าย การผลิตไปจนถึงการให้คําปรึกษาที่ครอบคลุมในเรื่องกระดาษและสิ่งพิมพ์

โดยทั้ง 5 บริษัทในเครือ ต่างมีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่าน โดยยึดหลักการและวิสัยทัศน์เดียวกัน ซึ่งพร้อมจะเติบโตและก้าวไปพร้อมกับลูกค้าทุกๆท่านอย่างยั่งยืน

บริษัทในเครือ เหรียญไทย กรุ๊ป ได้แก่

  1. บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จำกัด (REA)
  2. บริษัท เหรียญไทยเยื่อและกระดาษ จำกัด (RPP)
  3. บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด (TPM)
  4. บริษัท เปเปอร์แพ็ค จำกัด (PP)
  5. บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร์ จำกัด (ROXY)
ปรัชญา

เหรียญไทย กรุ๊ป ยึดหลักการทำธุรกิจบนความซื่อสัตย์และสุจริต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เราพร้อมให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรู้ใจ โดยเน้นย้ำความสุขในการทำงานของทีมงานทุกคนที่ผูกพันกันเหมือนครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศของบ้านหลังใหญ่ที่มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

“เติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวไปอย่างมั่นคง บนพื้นฐานความสุจริตและซื่อตรง”

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

เหรียญไทย กรุ๊ป เชื่อมั่นในการก้าวเดินและพัฒนาไปด้วยกันในทุกๆด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลดผลกระทบของการบริหารจัดการและการด าเนินงานของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจน คือ การจัดจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษแข็ง (จั่วปัง) ภายใต้แบรนด์ NAKA Board ได้รับ ฉลากเขียว ที่รับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมถึง บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSCTM Chain of Custody (FSCTM C143869) โดย Forest Stewardship CouncilTM เป็นการรับรองในระดับนานาชาติว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีความรับผิดชอบต่อการจัดการป่าไม้ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับสิ่งแวดล้อม มนุษย์ และสัตว์ป่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fsc.org)

สำหรับในภาคการผลิต บริษัทในเครืออย่าง บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ ดังนั้นในกระบวนการผลิตกระดาษแข็ง (จั่วปัง) จึงใช้วัตถุดิบที่หมุนเวียนมาใช้ใหม่ หรือกระดาษรีไซเคิล 100% อีกทั้งยังเลือกใช้พลังงานสะอาดจำพวกชีวะมวล และให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยน้ำกลับคืนสู่ชุมชน

ทุกบริษัทได้ยึดหลักและดำเนินนโยบายที่มีเป้าหมายในการต่อยอดการเติบโตและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจและด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างดีที่สุด เพราะเราเชื่อในการอยู่ร่วมกันด้วยความรับผิดชอบและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข